Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

       วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพนธ์ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวธารินีทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการโรงแรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 แห่ง เบื้องต้น ไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

TOP