Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการปศุสัตว์

pll_content_description

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวธารินี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการปศุสัตว์ (ฟาร์มเลี้ยงไก่) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 แห่ง เบื้องต้นไม่พบการบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 

 

TOP