Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยายกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

pll_content_description

       วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมขยายกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจในสถานประกอบการ

TOP