Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

                 กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนังอำเภอท่าเรือ เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่รับงานไปทำที่บ้าน โดยเริ่มแรกได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ ต่อมา นางบุญพา แก้วอร่าม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เข้ารับการพัฒนาฝึกอาชีพจากกลุ่มตำบลท่าหลวง ได้สำรวจความต้องการของประชาชนที่ว่างงานผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลจำปา พบว่ามีผู้ที่ว่างงานและต้องการฝึกอาชีพจำนวนมาก แนวความคิดที่จะขยายกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน  เพื่อรองรับออเดอร์และเป็นการสร้างรายได้ให้กับแรงงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหนัง เพื่อฝึกทักษะฝีมือให้ตามความต้องการของพื้นที่และขยายกลุ่มแรงงานเพื่อรองรับตลาดและต่อยอดทักษะฝีมือ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 16 คน รวม 64 คน งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน เป็นเงินทั้งสิ้น 197,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

                 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ส่งเสริมกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง  ณ บ้านหัวหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จากกระทรวงแรงงาน  การส่งเสริมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน การส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ การจดทะเบียนรับงานไปทำที่บ้าน และการแนะนำกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ การให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และความปลอดภัยในการทำงาน การประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การแนะนำ  แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์และรู้หลักในการใช้เครื่องมือการจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง

          รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวชื่นชมการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จากหนัง ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  นับว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน รวมทั้งขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น

TOP