แรงงานจังหวัดพระนครศีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps 4.0

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Hi-Tech English Camps 4.0 และ STEM เชิงประดิษฐ์ รุ่นที่ 4 ปี 2562 โดยดำเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนนักเรียน ในอนาคต โดยเน้นการเรียนรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปลูกจิตสำนึก ซื่อสัตย์ และทักษะการเข้าใจพื้นฐานอาชีพ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 6 โรงเรียน เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4-6 จำนวน 180 คน โดยจัดขึ้น ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สถาบันไทย-เยรมัน (ศูนย์อยุธยา) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้ต้องการฝึกทักษะด้านการผลิต เช่น หลักสูตร Automation System, Automation Machinery & Mechanical Design และ กลุ่มวิชางานขึ้นรูปพลาสติก โลหะ เป็นต้น