โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สำนักงานแรงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานในสถานศึกษา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร) เป็นประธานในพิธี และผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์) ผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดฯ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ โดยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาเข้ารับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน จำนวน 400 คน โดยในงานมีการบรรยายจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ ได้แก่ 1. จบ ม.6 แล้วเรียนอะไรจะเป็น จป. โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ บรรยายเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยแนะแนวด้านการเรียนในสาขาที่จบไปแล้วสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 2. การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ บรรยายให้ความรู้ภารกิจหน่วยงานและแนะนำการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักและสามารถนำไปเผยแพร่ได้ 3. แนวโน้มอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ แนะนำภารกิจหน่วยงานและการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง โครงการ 3 ม. (มีงานทำ มีรายได้ มีงานทำ) เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักและสามารถวางแผนในอนาคตได้ 4. การเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา แนะนำภารกิจหน่วยงานและศูนย์ฝึกอาชีพ ให้นักเรียนสามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัดและนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไป 5. อาสาสมัครแรงงาน จิตอาสาเพื่อสังคม โดยประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แนะนำให้นักเรียนทราบถึงภารกิจของอาสาสมัครแรงงานและบทบาทหน้าที่ในการนำภารกิจด้านแรงงานลงสู่ชุมชน โดยนักเรียนได้รับความรู้จากการศึกษาตามบูทของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น บูทสำนักงานประกันสังคมมีการแนะนำมาตรา 40 บูทสำนักงานจัดหางานแนะแนวอาชีพและการเตรียมความพร้อมในการเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัย บูทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีการสาธิตการฝึกอาชีพการเป็นช่างไฟฟ้าพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากบูทในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแล้วยังร่วมเล่นกิจกรรมพร้อมรับของที่ระลึกในงาน