การมอบประกาศนีย์บัตรให้แก่บุคลากรที่มีคุณธรรมโดยยึดหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562