จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 1 (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน และคณะ)

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 1 (นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน และคณะ) ในการตรวจราชการ รอบที่ 3 เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา