จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในงานของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จัดพิธีมอบ ใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ โดยมีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 134 แห่ง