พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 – 2564

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 – 2564 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น