โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ อำเภอผักไห่

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา