โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 (ผลิตภัณฑ์จากหนัง)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการผลิตภัณฑ์จากหนัง ณ วัดลาดทราย หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน