โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ อำเภอมหาราช

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ ศาลาประชาคม ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา