โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา