ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อำเภอบางปะอิน 21 ธันวาคม 2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นางสาวธารินี ทิพยรัตน์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการรีไซเคิล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ในเขตอำเภอบางปะอิน จำนวน 2 แห่ง เบื้องต้นไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป