โครงการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ อำเภอบางซ้าย

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 เพื่อชี้แจงให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา