โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 (เนื้อสวรรค์)

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการแปรรูปอาหาร(เนื้อสวรรค์) ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน