โครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 (หลักสูตรการทำขนมไทย )

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริม/พัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่แรงงานนอกระบบ จัดฝึกอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน