จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 13.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์) เป็นประธานในโครงการส่งเสริม การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหน้าต่างนอก ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายประพนธ์ ศิลปรัศมี) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แนะนำบริการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แผ่นพับประชาสัมพันธ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม smart labour และกิจกรรมแจกของรางวัล โดยมีจำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน