ให้ความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงานณ ศูนย์ฝึกอาชีพและการเรียนรู้