สถานที่ตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน


1.เพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

2.เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง

3.เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว

 รับรายงานตัวกรณีว่างงานให้บริการข้อมูลตำแหน่งงานว่างสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40ส่งเงินสมทบมาตรา 40 และให้คำแนะนำการส่งเงินสมทบตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมชราภาพขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 7 กรณี

(เจ็บป่วย , คลอดบุตร , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , สงเคราะห์บุตร , ชราภาพ , ว่างงาน)ขอบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล

 

 

 

 

 

 

เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ , พุธ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ห้องสำนักงานทะเบียนและบัตร

16/2 หมู่ 11 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน

ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 3 1 6 0

 

โทรศัพท์ 035-262888