ที่อยู่สำนักงาน

 

 

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น

ถนนสายเอเซีย  ตำบลคลองสวนพลู  อเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

  

 

โทรศัพท์ 0-3533-6521-2

 โทรสาร 0-3533-6521

 มท.10451

   

E-mail : ayutthaya_mol@hotmail.com , labourayu@gmail.com