ติดต่อเรา

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น  ถนนสายเอเชีย

ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 3 0 0 0

 โทรศัพท์ 035-336521 , 035-336522

e-mail : ayutthaya_mol@hotmail.com , labourayu@gmail.com