เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     
 

ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

 
     

Syndicate content

 

 

VDO ข่าวสาร

"แรงงานไทยในอิสราเอล"


 

 

 

GovChannel

 

 
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2551
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2551
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2551
จำนวน และร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2551
จำนวนและอัตราร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปี ของครัวเรือนส่วนบุคคลที่ออกไปทำงานนอกจังหวัดในฤดูแล้งที่ผ่านมา (ม.ค.-พ.ค.44) จำแนกตาม เขตการปกครอง และเพศ พ.ศ. 2544