สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ค่านิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

Mobile Application
บริการด้านแรงงานบนมือถือ

      

 

ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

การป้องกันการทุจริตของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

 

 

ผลการดำเนินงานผ่านศูนยืบริการร่วมกระทรวงแรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

VDO ข่าวสาร

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน