สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

ค่านิยม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

Mobile Application
บริการด้านแรงงานบนมือถือ

        
ข่าวรับสมัครงานจากหน่วยงานราชการ

การป้องกันการทุจริตของสำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน

VDO ข่าวสาร

ผลการสแกนม่านตาแรงงานประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ

 

  

แรงงาน 4.0